Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

  DEBET sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 35

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

lub pisząc na adres 
Debet sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Góach 42-600, ul. Gliwicka 35. 

Dla jakich celów zbieramy informacje ?

Twoje dane osobowe, mogą być przetwarzane w następujących celach: 

 1. przyjmowania zamówienia oraz realizacji sprzedaży naszych pozycji:
 2. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego drogą elektroniczną –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 3. ewentualnego rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, co stanowi Nasz prawnie uzasadniony interes;
 4. rozpatrywania reklamacji związanych z dokonanym zakupem;
 5. monitorowania sposobu korzystania przez Was z naszej strony internetowej, w  związku z potrzebą rozwijania funkcjonalności strony jak i poprawy działania świadczonych usług za jej pośrednictwem; Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę docierają do nas w postaci zagregowanej (a więc statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiejkolwiek konkretnej osoby). Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści oraz do ich udoskonalania. 
 6. marketingu bezpośredniego, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych publikacji  z uwzględnieniem Waszych aktywności i preferencji, co stanowi Nasz prawnie uzasadniony interes;
 7. prowadzenia analiz statystycznych; 
 8. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych
  i rachunkowych;
 9. efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów; 
 10. w celu umożliwienia aktywności na profilach – Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebooki Twitter -w związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzającete profile (m.in.komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). ; 
 11. w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. -podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit.f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. 
 12. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej  – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na  Naszej stronie. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane ?

 1. konieczność wykonania umowy, której jesteś stroną lub konieczność podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
 2. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. przez przekazania danych fakultatywnych  podczas zapytania (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Nas, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych musimy rozliczać się z dokonanej sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z kontrahentami, analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub adresu do wysyłki) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie naszej usługi.

 

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Was. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od Waszej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat od ostatniego kontaktu (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przetwarzane dane są nieaktualne lub niedokładne;
 • dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec Was, oraz profilowaniu, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie;
 • okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

 

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym czy agencjom marketingowym. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa 

W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Realizując prawa osób, których dane przetwarzamy, wprowadzamy proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), możemy zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej napodstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania 

 

Informujemy Cię, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia Twojego żądania i o Twoich prawach z tym związanych.

 

 

Dostęp do danych 

Na Twoje żądanie dotyczące dostępu do swoich danych, informujemy Cię, czy przetwarzamy Twoje dane oraz informuje o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udzielamy Ci  dostępu do danych Cię dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych.

 

Sprostowanie danych

Dokonujemy sprostowania nieprawidłowych danych na Twoje żądanie. Mamy prawo odmówić sprostowania danych, chyba że w rozsądny sposób wykażesz nieprawidłowości danych, których sprostowania się domagasz W przypadku sprostowania danych informujemy Cię o odbiorcach danych, na Twoje żądanie.

Uzupełnienie danych

Uzupełniamy i aktualizujemy dane na Twoje żądanie. Mamy prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. nie musimy przetwarzać danych, które są nam zbędne). Możemy polegać na Twoim oświadczeniu, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Nas procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

Usunięcie danych

Na Twoje żądanie, usuwamy dane, gdy:

1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,

2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

W przypadku usunięcia danych informujemy Cię o odbiorcach Twoich danych, na Twoje żądanie.

Ograniczenie przetwarzania

Dokonujemy ograniczenia przetwarzania danych na Twoje żądanie gdy:

a) kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty, którego dane dotyczą, sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po Naszej stronie zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania przechowujemy dane, natomiast nie przetwarzamy ich, bez Twojej zgody, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Informujemy Cię przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych informujemy Cię o odbiorcach danych, na Twoje żądanie.

Przenoszenie danych

Na Twoje żądanie wydajemy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazujemy innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące Cię, które dostarczone przez Ciebie na podstawie Twojej zgody lub w celu zawarcia lub wykonania umowy w Naszych systemach informatycznych.

Sprzeciw w szczególnej sytuacji.

Jeżeli zgłosisz umotywowany Twoją szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych, a dane przetwarzane są przez Nas w oparciu o uzasadniony interes, uwzględnimy sprzeciw, o ile nie zachodzą po Naszej stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Polityka Cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl